O firmie.

Firma GCH-WYCENA świadczy usługi w zakresie wyceny nieruchomości dla potrzeb kredytu, sprzedaży i innych. Usługi realizowane są przez Grzegorza Chmiela – Rzeczoznawcę Majątkowego.

Rzeczoznawca posiada uprawnienia zawodowe nr 7671, Świadectwo Związku Banków Polskich nr 1349/2020 uwierzytelniające działalność w sektorze bankowym, a także polisę odpowiedzialności cywilnej zabezpieczającą klientów. Jest członkiem Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych wchodzącego w skład Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, co obliguje do przestrzegania etyki zawodowej właściwej dla członków organizacji. Posiada również bogate doświadczenie zawodowe w zarządzaniu realizacją inwestycji budowlanych i usługowych w sektorze budownictwa obiektów użyteczności publicznej, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Głównym obszarem działania firmy są powiaty Warszawski Zachodni, Pruszkowski, m.st. Warszawa i okolice.

Wyceny sporządzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i standardami zawodowymi.

Dokumenty potrzebne do wykonania operatu szacunkowego.

Operat szacunkowy jest dokumentem urzędowym sporządzanym przez rzeczoznawcę majątkowego, stanowiącym jego autorską opinię o wartości nieruchomości. Jego formę regulują przepisy prawa. W celu dokonania wyceny nieruchomości rzeczoznawca majątkowy musi poznać stan prawny i techniczno- użytkowy nieruchomości. W tym celu musi zapoznać się z określonymi dokumentami, a następnie dokonać oględzin nieruchomości.

Operat szacunkowy oprócz wartości nieruchomości zawiera informacje dotyczące przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, wnioski z badania księgi wieczystej i dokumentów zawartych w katastrze nieruchomości, analizę rynku w zakresie przedmiotu wyceny.

Przedmiot wyceny, czyli rodzaj wycenianej nieruchomości determinuje rodzaj dokumentów i informacji jakich będzie potrzebował rzeczoznawca majątkowy do wykonania wyceny.

Poniżej znajduje się lista dokumentów niezbędnych do wyceny różnego rodzaju nieruchomości (lista może się zmieniać w nietypowych sytuacjach.

Nieruchomość gruntowa

 • akt notarialny lub inny dokument określający prawo do nieruchomości (do wglądu),
 • numer księgi wieczystej (nr KW),
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów,
 • mapa ewidencyjna (wyrys z mapy ewidencyjnej),
 • mapa zasadnicza,
 • wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy,
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (opcjonalnie),
 • decyzja o pozwoleniu na budowę (opcjonalnie),
 • umowa przedwstępna kupna/sprzedaży nieruchomości (opcjonalnie),
 • akt nadania (opcjonalnie).

Nieruchomość lokalowa

 • akt notarialny lub inny dokument określający prawo do nieruchomości, np. umowa przedwstępna sprzedaży lokalu (do wglądu),
 • numer księgi wieczystej (nr KW) – jeśli została założona dla lokalu,
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków,
 • wypis z kartoteki budynków,
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej dotyczące własności lokalu (jeśli dotyczy),
 • kopia umowy realizacyjnej z deweloperem (jeśli dotyczy),
 • decyzja o sposobie użytkowania lokalu o funkcji niemieszkalnej (jeśli dotyczy),
 • umowa przedwstępna kupna/sprzedaży nieruchomości (opcjonalnie),
 • dokumentacja techniczna (opcjonalnie).

! W przypadku planowanego kredytu na wykończenie mieszkania potrzebny będzie także kosztorys robót wykończeniowych uzupełniony na druku Banku.

! ww. dokumenty są załącznikami przy podpisaniu umowy z deweloperem

Nieruchomość zabudowana

 • akt notarialny lub inny dokument określający prawo do nieruchomości (do wglądu),
 • numer księgi wieczystej (nr KW),
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków,
 • wypis z kartoteki budynków,
 • mapa ewidencyjna (wyrys z mapy ewidencyjnej),
 • mapa zasadnicza,
 • wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy,
 • dokumentacja techniczna (np. projekt budowlany),
 • decyzja o pozwoleniu na budowę,
 • decyzja o pozwoleniu na użytkowanie,
 • dziennik budowy (do wglądu),
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (opcjonalnie),
 • umowa przedwstępna kupna/sprzedaży nieruchomości (opcjonalnie).

Nieruchomość komercyjna (biurowa, handlowa, magazynowa, przemysłowa)

 • dziennik budowy, gdy inwestycja nie została zakończona (do wglądu),
 • numer księgi wieczystej (nr KW),
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków,
 • wypis z kartoteki budynków,
 • mapa ewidencyjna (wyrys z mapy ewidencyjnej),
 • mapa zasadnicza,
 • decyzja o pozwoleniu na budowę lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie,
 • dokumentacja techniczna, tj. projekt architektoniczno-budowlany, rzut lokalu itd,
 • informacja o wysokości podatku od nieruchomości,
 • informacja o wysokości kosztów zarządu i ochrony budynku (jeśli dotyczy),
 • informacje o wysokości opłat za ubezpieczenie nieruchomości (jeśli dotyczy),
 • informacja o wysokości opłat za użytkowanie wieczyste gruntu (jeśli dotyczy),
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (opcjonalnie),
 • informacje o rodzaju zawartej umowy najmu (opcjonalnie),
 • informacje o wysokości stawek najmu (opcjonalnie).
SŁUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA I SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU
 • numer księgi wieczystej (nr KW),
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków,
 • wypis z kartoteki budynków,
 • mapa ewidencyjna (wyrys z mapy ewidencyjnej),
 • mapa zasadnicza,
 • mapa z projektem przebiegu szlaku służebności,
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (opcjonalnie)