O firmie.

Firma GCH-WYCENA świadczy usługi w zakresie wyceny nieruchomości dla potrzeb kredytu, sprzedaży i innych. Usługi realizowane są przez Grzegorza Chmiela – Rzeczoznawcę Majątkowego.

Rzeczoznawca posiada uprawnienia zawodowe nr 7671, Świadectwo Związku Banków Polskich nr 1349/2020 uwierzytelniające działalność w sektorze bankowym, a także polisę odpowiedzialności cywilnej zabezpieczającą klientów. Jest członkiem Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych wchodzącego w skład Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, co obliguje do przestrzegania etyki zawodowej właściwej dla członków organizacji. Posiada również bogate doświadczenie zawodowe w zarządzaniu realizacją inwestycji budowlanych i usługowych w sektorze budownictwa obiektów użyteczności publicznej, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Głównym obszarem działania firmy są powiaty Warszawski Zachodni, Pruszkowski, m.st. Warszawa i okolice.

Wyceny sporządzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i standardami zawodowymi.

Operat szacunkowy.

Operat szacunkowy jest dokumentem urzędowym sporządzanym przez rzeczoznawcę majątkowego, stanowiącym jego autorską opinię o wartości nieruchomości. Jego formę regulują przepisy prawa. W celu dokonania wyceny nieruchomości rzeczoznawca majątkowy musi poznać stan prawny i techniczno- użytkowy nieruchomości. W tym celu musi zapoznać się z określonymi dokumentami, a następnie dokonać oględzin nieruchomości.

Operat szacunkowy oprócz wartości nieruchomości zawiera informacje dotyczące przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, wnioski z badania księgi wieczystej i dokumentów zawartych w katastrze nieruchomości, analizę rynku w zakresie przedmiotu wyceny.

Przedmiot wyceny, czyli rodzaj wycenianej nieruchomości determinuje rodzaj dokumentów i informacji jakich będzie potrzebował rzeczoznawca majątkowy do wykonania wyceny.